Πολιτική ακύρωσης για τους καταναλωτές για μια σύμβαση στην οποία τα αγαθά παραδίδονται σε μία παράδοση

Δικαίωμα υπαναχώρησης
Ένας καταναλωτής είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει μια νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν είναι κατά κύριο λόγο εμπορικοί ούτε αυτοαπασχολούμενοι.

Δικαίωμα υπαναχώρησης
Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε κανένα λόγο. Η περίοδος ακύρωσης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος που ονομάζεται από εσάς και δεν είστε ο μεταφορέας, έχετε καταλάβει τα αγαθά. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας δώσετε (Airpura EUROPE, Kleinfeldt GmbH, Dietkircher Straße 3, 65552 Limburg – Eschhofen) σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή email) σχετικά με την απόφασή σας να αποδεχτείτε αυτήν τη σύμβαση ανακαλέσει, ενημερώστε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνημμένη φόρμα ανάληψης μοντέλου για το σκοπό αυτό, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Για να τηρήσετε την προθεσμία ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την ειδοποίησή σας για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

Συνέπειες της απόσυρσης
Εάν αποσύρετε από αυτήν τη σύμβαση, θα σας δώσουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή διαφορετικού τύπου παράδοσης από τη φθηνότερη τυπική παράδοση που προσφέρουμε από εμάς πρέπει), να επιστραφεί αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε ειδοποίηση για την ακύρωση αυτής της σύμβασης. Για αυτήν την αποπληρωμή, θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν κάτι άλλο συμφωνήθηκε ρητά μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε τυχόν χρεώσεις για αυτήν την αποπληρωμή. Μπορούμε να αρνηθούμε την αποπληρωμή έως ότου λάβουμε τα αγαθά πίσω ή μέχρι να παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε αποστείλει τα αγαθά, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα. Πρέπει να επιστρέψετε ή να παραδώσετε τα αγαθά σε εμάς αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε για την ακύρωση αυτής της σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε τα προϊόντα πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων ημερών.
Αναλαμβάνετε τα άμεσα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων.
Πρέπει να πληρώσετε για οποιαδήποτε απώλεια αξίας των αγαθών μόνο εάν αυτή η απώλεια αξίας οφείλεται στο χειρισμό των αγαθών που δεν είναι απαραίτητο για τον έλεγχο της φύσης, των ιδιοτήτων και της λειτουργικότητας των αγαθών.

Φόρμα ανάληψης μοντέλου
(Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την πίσω.)
– Προς [εισαγωγή: όνομα / εταιρεία, διεύθυνση, διεύθυνση e-mail και, εάν υπάρχει, τον αριθμό φαξ]:
– Εγώ / εμείς (*) ανακαλούμε τη σύμβαση που συνήψαμε από εμένα / εμάς (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*) / την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)
– Παραγγέλθηκε στις (*) / ελήφθη στις (*)
– Όνομα καταναλωτή
– Διεύθυνση του καταναλωτή
– Υπογραφή του ή των καταναλωτών (μόνο εάν αυτό κοινοποιείται σε χαρτί)
– ημερομηνία
—————————————